Tabularasa

Mokymo priemonių kategorijos

Pardavėjo taisyklės

Šios Pardavėjo taisyklės taikomos Vartotojams, kurie nori siūlyti savo Turinį TÁBULA rása Platformoje www.tabularasa.lt, papildo Taisykles ir, Jums tapus Pardavėju, sudaro neatskiriamą Taisyklių dalį. Savo paskyroje užpildę Pardavėjo registracijos formą ir patvirtinę, kad susipažinote ir sutinkate laikytis šių Pardavėjo taisyklių, Jūs tapsite Pardavėju ir galėsite siūlyti savo Turinį TÁBULA rása Platformoje.

1. Turinio pardavimas, kaina ir atsiskaitymas

1.1 Kai TÁBULA rása Platformoje siūlote mokamą Turinį pardavimui, jo pardavimo kainą nustatote ir Platformoje nurodote Jūs pats. Turinį parduodate Pirkėjui Jūs tiesiogiai ir sutartiniai pirkimo-pardavimo santykiai atsiranda tarpo Jūsų ir Pirkėjo tiesiogiai.
1.2 TÁBULA rása sudaro galimybes Jums priimti atsiskaitymą už parduotą Turinį. Tuo tikslu TÁBULA rása naudoja savo pasirinktos mokėjimo įstaigos paslaugas. Finansinis partneris atliekantis mokėjimų aptarnavimo paslaugą – UAB „Paysera“ LT (toliau – Finansinis tarpininkas). 
1.3 Į Jūsų pasirinktą Turinio pardavimo kainą yra įskaičiuoti visi Jūsų mokėtini mokesčiai (pavyzdžiui, gyventojų pajamų mokestis). Jūs turite pasirūpinti, kad Jūsų veikla būtų tinkamai įforminta (jeigu reikia) ir kad Jūs deklaruotumėte ir sumokėtumėte mokesčius, kuriuos privalote mokėti, pardavę Turinį.
1.4 TÁBULA rása neatsako už transakcijos mokestį, taikomą gaunant įmokas į Jūsų asmeninę banko sąskaitą. Šis mokestis gali kisti priklausomai nuo Pardavėjo Banko gavėjo.

2. TÁBULA rása paslaugos

2.1 Kai Jūs naudojatės TÁBULA rása Platforma, pristatydami ar parduodami savo Turinį, TÁBULA rása teikia Jums Paslaugas, kurias sudaro Turinio saugojimo ir galimybės jį suteikti naudotis ar parduoti kitiems Vartotojams sudarymas.
2.2 Už naudojimąsi Paslaugomis taikomas Paslaugų mokestis, kuris sudaro 45% nuo Jūsų per Platformą parduoto Turinio vieneto kainos. Nurodytas Paslaugų mokestis yra atskaitomas iš Vartotojų, pirkusių Jūsų Turinį, atliktų mokėjimų, Jums pervedant likusią Turinį pirkusio Vartotojo sumokėtos kainos dalį.

3. Ką reikėtų žinoti apie Turinį?

3.1 Pardavėjai turi teisę bet kuriuo metu talpinti savo Turinį TÁBULA rása Platformoje, laikydamiesi Taisyklių, Privatumo politikos ir taikytinų teisės aktų.
3.2 Pardavėjas, kuris patalpino Turinį per savo paskyrą, yra išimtinai atsakingas už jį ir jo kokybę. Visas Turinys, patalpintas naudojantis Pardavėjo paskyra, laikomas patalpintu to Pardavėjo, kurio vardu yra sukurta paskyra.
3.3 Talpindamas Turinį, Pardavėjas garantuoja, kad Turinys nepažeidžia jokių kito asmens turtinių ir/ar neturtinių teisių ir/ar taikytinų teisės aktų, ir nei tokio Turinio talpinimas, nei jo suteikimas ar pardavimas kitiems Vartotojams neprieštarauja ir nepažeidžia jokių taikytinų teisės aktų ar trečiųjų šalių teisių ir/ar interesų.

4. Leistinas Turinys

4.1 Pardavėjas, talpindamas Turinį, turi užtikrinti, kad Turinys atitinka šių Taisyklių reikalavimus, nepažeidžia jokių taikytinų teisės aktų ar kito Vartotojo ar trečiojo asmens teisių ir/ar interesų, įskaitant tai, kad:
4.1.1 Turinys turi būti:

 • mokymo priemonė arba kita pedagoginiame darbe naudojama priemonė;
 • Pardavėjo intelektinės veiklos rezultatas ir turi nepažeisti jokių autorių, prekių ženklų, dizaino, kitų intelektinės nuosavybės teisių;
 • pritaikytas nepilnamečių ugdymui ir jame nėra neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi darančios informacijos, išskyrus atvejus, kuomet aiškiai nurodoma, jog turinys skirtas suaugusiųjų ir pilnamečių ugdymui.

4.1.2 Turinyje negali būti:

 • jokios teisės aktais draudžiamos informacijos ar turinio;
 • informacijos, galinčios pažeisti kito asmens teisę į atvaizdą ar privatumą;
 • informacijos, galinčios įžeisti kitą asmenį;
 • reklamos ar spam‘o;
 • virusų, kenkėjiškų programų ar kitų rizikingų duomenų, galinčių sukelti TÁBULA rása, kitų Vartotojų ar kitų asmenų duomenų ar turto (įskaitant kompiuterines sistemas, prietaisus ir kitą įrangą) praradimą ar sugadinimą.
 • neigiamą poveikį nepilnamečiams darančios informacijos, tokios kaip: 
  1) smurtinio pobūdžio, skatinanti agresyvumą ir nepagarbą gyvybei;
  2) kai skatinamas turto naikinimas ar gadinimas;
  3) kai stambiu planu rodomas mirusio, mirštančio arba žiauriai sužaloto žmogaus kūnas, išskyrus atvejus, kai toks rodymas reikalingas asmens tapatybei nustatyti;
  4) erotinio pobūdžio;
  5) sukelianti baimę ar siaubą;
  6) skatinanti lošti, raginanti, siūlanti dalyvauti azartiniuose lošimuose ir kituose žaidimuose, kuriuose sudaromas lengvo laimėjimo įspūdis;
  7) kuria palankiai vertinama priklausomybė nuo narkotinių, toksinių, psichotropinių medžiagų, tabako ar alkoholio, taip pat nuo kitų medžiagų, kurios vartojamos arba gali būti vartojamos svaiginimosi tikslais, ir kuria skatinamas jų vartojimas, gamyba, platinimas ar įsigijimas;
  8) skatinanti savęs žalojimą ar savižudybę, detalizuojanti savižudybės priemones ir aplinkybes;
  9) kuria teigiamai vertinama nusikalstama veika ar idealizuojami nusikaltėliai;
  10) susijusi su nusikalstamos veikos modeliavimu;
  11) kuria skatinamas žmogaus orumą žeminantis elgesys;
  12) kuria iš žmogaus ar žmonių grupės tyčiojamasi arba žmogus ar žmonių grupė niekinami dėl tautybės, rasės, lyties, kilmės, neįgalumo, seksualinės orientacijos, socialinės padėties, kalbos, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar kitais panašiais pagrindais;
  13) kai demonstruojami inscenizuoti paranormalūs reiškiniai, sudarant šių reiškinių tikrumo įspūdį;
  14) kuria skatinama nepilnamečių seksualinė prievarta ir jų išnaudojimas, nepilnamečių lytiniai santykiai;
  15) kuria skatinami lytiniai santykiai;
  16) kuria niekinamos šeimos vertybės, skatinama kitokia, negu Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse įtvirtinta, santuokos sudarymo ir šeimos kūrimo samprata;
  17) kai vartojami nešvankūs posakiai, žodžiai ar nepadorūs gestai;
  18) kai patariama, kaip pasigaminti, įsigyti ar naudoti sprogmenis, narkotines ar psichotropines medžiagas, taip pat kitus gyvybei ar sveikatai pavojingus dalykus;
  19) kuria skatinami blogi mitybos, higienos ir fizinio pasyvumo įpročiai;
  20) kai demonstruojami masinės hipnozės seansai, kurių poveikio objektas yra visuomenės informavimo priemonės auditorija;

4.2 Tie patys reikalavimai taikomi ir informacijai, kurią Pardavėjas pateikia, pristatydamas Turinį Platformoje (pavyzdžiui, Turinio pristatymo nuotrauka - viršelis, aprašymas).
4.3 TÁBULA rása skatina Jus kurti originalų Turinį ir jo pristatymą, o jeigu naudojate kitų asmenų kūrybinės veiklos rezultatus, būkite tikri, kad turite teisę tai daryti.
4.4 TÁBULA rása turi teisę nedelsiant ir be jokio išankstinio Pardavėjo informavimo pašalinti Turinį, o taip pat laikinai ar visam laikui uždaryti Pardavėjo paskyrą, jei gauname, mūsų vertinimu, pagrįstos informacijos apie tai, jog Turinys (ar jo pristatymas Platformoje) neatitinka visų aukščiau išvardintų sąlygų, ar pažeidžia šias Taisykles, Privatumo politiką ar bet kokius taikytinus teisės aktus.
4.5 TÁBULA rása turi teisę pateikti Pardavėjo, kuris patalpino Turinį, kuris pažeidžia ar gali pažeisti bet kurių asmenų turtines ir/ar neturtines teises ir/ar taikytinus teisės aktus, duomenis bet kokiai kompetentingai institucijai ar kitai trečiajai šaliai, turinčiai teisę tokią informaciją gauti.

5. Licencijos

5.1 Kai Pirkėjas įsigyja Jūsų patalpintą Turinį, Jūs jam suteikiate teisę (licenciją) naudoti šį Turinį savo reikmėms – pedagoginio meistriškumo didinimui, saviugdai, savo mokinių / studentų / auklėtinių / vaikų ugdymui ir švietimui. Svarbiausios šios teisės (licencijos) sąlygos yra tokios:
5.1.1 Pirkėjas Turinį gali naudoti tik nekomerciniais tikslais
5.1.2 Pirkėjas Turinį gali naudoti tik pats, o priemonės sklaida ir modifikavimas gali būti susiję tik su Pirkėjo mokinių / studentų / auklėtinių / vaikų ugdymu.
5.1.3 Pirkėjui suteikiamos teisės į Turinį yra neišimtinės, t. y., nors ir suteikęs teises Pirkėjui, Jūs pats galite toliau naudotis Turiniu bei toliau jį parduoti, suteikti teisę naudotis kitiems Vartotojams ar kitiems asmenims.
5.1.4 Pirkėjas neturi teisės Turinio kopijuoti, perleisti (atlygintinai ar neatlygintinai) ar suteikti kitokias teises kitiems asmenims šiuo Turiniu naudotis (atlygintinai ar neatlygintinai). Pirkėjas Turinio negali modifikuoti, keisti, versti į kitas kalbas, perdaryti ar kurti iš jo išvestinių kūrinių jeigu tai nesusiję su Pirkėjo mokinių / studentų / auklėtinių / vaikų ugdymu.
5.1.5 Pirkėjas Turinį gali neribotą skaičių kartų parsisiųsti į savo kompiuterį iki tol, kol Jūs pats nuspręsite nebesidalinti Turiniu Platformoje.
5.2 Pardavęs Turinį ar suteikęs teisę juo naudotis, Jūs neprarandate ar neapribojate savo teisių į Turinį. Priešingai, Jūs toliau galite savo nuožiūra Turinį tobulinti, keisti, modifikuoti, versti į kitas kalbas, išimti iš Platformos ar vėliau vėl patalpinti tą pačią ar naują Turinio versiją.
5.3 Tam, kad TÁBULA rása, kaip Platforma, galėtų skelbti Jūsų Turinį, įkeldamas Turinį ir jo pristatymą į Platformą, Jūs suteikiate TÁBULA rása neišimtinę, nemokamą, perleidžiamą, sublicencijuojamą licenciją viešai rodyti, viešai skelbti, įskaitant ir Turinio padarymą viešai prieinamu kompiuterių tinklais arba internete, tiek, kiek tai yra reikalinga TÁBULA rása, norint valdyti ir plėtoti Platformą bei teikti Paslaugas.

6. Turinio pristatymas ir grąžinimas

6.1 Elektroninės mokymo priemonės (Turinys) negali būti keičiamos ar grąžinamos.
6.2 Užsakytas Turinys Pirkėjui tampa prieinamas nedelsiant po apmokėjimo už Turinį. Jeigu po apmokėjimo Pirkėjui Turinys nėra prieinamas, Pirkėjas apie tai turi nedelsiant informuoti Pardavėją Platformoje įdiegta funkcija „Žinutė“, o Pardavėjas ją gaus į savo paskyros pranešimų dėžutę „Mano pranešimai“.
6.3 Gavęs pranešimą, kad Pirkėjas negavo Turinio, už kurį sumokėjo Platformoje, Pardavėjas nedelsiant turi reaguoti ir imtis asmeninių veiksmų šalinant Turinio pristatymo nesklandumus (jeigu tai priklauso tiesiogiai nuo Pardavėjo) bei apie atvejį el. paštu pranešti Platformos administratoriams.
6.4 Jeigu po Turinio apmokėjimo Turinio vienetas Pirkėjui nebuvo pasiekiamas nustatytą 48 valandų laikotarpį dėl nuo Pardavėjo, Platformos ar Finansinio tarpininko priklausančių priežasčių, Pirkėjas turi teisę reikalauti grąžinti už Turinį sumokėtus pinigus. Šia teise Pirkėjas privalo pasinaudoti ne vėliau kaip per 14 dienų nuo Turinio apmokėjimo momento.
6.5 Pardavėjas visais atvejais įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtą pinigų sumą atitinkamai į Pirkėjo banko sąskaitą, jeigu Pardavėjas, Platforma ar Finansinis tarpininkas bendru sutarimu nustato, kad Turinys buvo neprieinamas dėl nuo Pardavėjo, Platformos ar Finansinio tarpininko priklausančių priežasčių. Platforma įsipareigoja kompensuoti Pardavėjui dėl Platformos kaltės atsiradusius pinigų grąžinimo kaštus.

7. Turinio rinkodara

7.1 Siekiant tiek TÁBULA rása, tiek Jūsų Turinio žinomumo, TÁBULA rása turi teisę reklamuoti Jūsų Platformoje siūlomą Turinį ar imtis kitų rinkodaros veiksmų. Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad už tokią reklamą ar rinkodaros veiksmus Jums nemokami jokie papildomi mokėjimai ir Jūs neprivalote papildomai mokėti TÁBULA rása, jeigu nesudarytas joks kitas papildomas abipusis susitarimas.

Pardavėjo taisyklės atnaujintos 2021 m. vasario 5 d. <Versija PT1>